Loading...

Behandling

Grunden för behandlingen är Kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandlingen är individuellt anpassad efter varje klients behov och planeras tillsammans med föreståndaren och kontaktpersonen som tillsätts vid klientens placering. Kontaktpersonen finns med under hela placeringstiden och blir ett aktivt stöd för ungdomen i vardagen. Mål, delmål samt insatser disponeras utifrån BBIC behovssområden i genomförandeplanen. Socialtjänsten kan utifrån sin vårdplan följa upp huruvida vården fortskrider genom kontinuerlig månadsrapportering utifrån aktuella behovsområden. Till grund för behandlingen ligger även en bred beteendeanalys där man tar hänsyn till bakgrund, problemens utveckling, vidmakthållande och utlösande faktorer.

Nyckelns behandling

Nyckelns behandling delas in i tre faser:

Observationsfasen innebär att vi kartlägger klientens möjligheter och behov, detta kallar vi miniutredning. I teamet kring miniutredningen finns psykolog, psykiatriker, socionom, arbetsterapeut och sjuksköterska. Syftet med observationsfasen är att komplettera placerarens vårdplan och uppdrag, vilket tillsammans ger underlag för en individuell genomförandeplan med stora möjligheter att fokusera på klienten och dennes individuella utveckling.

Behandlingsfasen tar vid utifrån genomförandeplanen och lägger upp ett individuellt veckoschema utifrån klientens behov och önskemål. Klienten går i terapisamtal samt har regelbundna möten med sin kontaktperson. Under behandlingsfasen kan klienten erbjudas träning i Nyckelns träningslägenhet.

Utslussningsfasen utgörs av att klienten får träna på de färdigheter som hon har lärt sig under behandlingsfasen för att klara ett eget boende.

Behandlingshemmet Nyckeln lägger stor vikt vid en tydlig struktur och fasta rutiner. Klienterna är delaktiga i matlagning, tvätt och städning. En del aktiviteter sker i grupp såsom relationsgrupp, motion, matlagningsgrupp, aktivitetsgrupp, personlig utveckling och husråd. Individuella aktiviteter kan vara individualterapi, studier, arbetsträning, sångövning, ridning, massage och möten med kontaktpersonen. Det strukturerade veckoschemat läggs upp utifrån individens behov och önskemål. Genom att personalen följer tjejerna dygnet runt har de också en unik möjlighet att fånga upp och främja klienternas vardagliga sociala samspel på ett sätt som i förlängningen blir mycket betydelsefullt för deras behandling.

Det finns ett bra samarbete med gymnasieskolan i Mora och möjlighet till individuellt anpassade studier.  Det går även att studera på Mora folkhögskola.

All dokumentation görs utifrån BBIC.

Genomförandeplan

Genomförandeplanen beskriver mål och delmål för behandlingen och används som ett aktivt verktyg under hela behandlingstiden. I genomförandeplanen beskrivs vilka insatser som kan bli aktuella och vem som ansvarar för att insatserna genomförs. Även tidpunkt och innehåll för uppföljningen av behandlingen planeras och dokumenteras i genomförandeplanen.

Personlig utveckling

Vi hjälper dig att bli trygg i dig själv och våga förbättra dina förmågor.

Vi jobbar med självkänslan och utvecklar klientens förmåga att vara snäll mot sig själv. Hos oss stärker du tron på ditt eget värde och växer som människa.

Vi stärker klientens självförtroende genom att jobba med att våga ta för sig och öka tron på sin egen förmåga att prestera. Detta gör vi i form av att delta i olika aktiviteter på en nivå som passar den enskilda individen.